Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Hire Heroes s. r. o. se sídlem Praha 4, Na Strži 2102/61a, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184006, IČO: 24139335 (dále “My”).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

V rámci naší činnosti můžeme zpracovávat osobní údaje získané od Vás případně z veřejných zdrojů. Pokud s námi spolupracujete jako externista, jehož služby poskytujeme našim klientům, můžeme o Vás zpracovávat zejména Vaše jméno a příjmení, adresu, datum narození, e-mail, telefon, číslo účtu, IČ a DIČ, údaje o pracovních zkušenostech, absolvovaných kurzech a další profesní informace, informace o časových možnostech, údaje o finančních požadavcích a ohodnocení, údaje o vzdělání a to vše proto, abychom mohli řádně plnit smlouvu s Vámi uzavřenou a abychom Vám mohli nabízet činnost, který vyhovuje Vašim vlastnostem, znalostem, zkušenostem a zaměření.

Pokud jste našimi klienty, můžeme zpracovávat jméno a příjmení Vaše nebo Vašich pracovníků včetně jejich pracovního zařazení, adresu, datum narození, e-mail, telefon, číslo účtu, IČ a DIČ, IP adresy a záznamy o komunikaci v rámci poskytovaných služeb, a to vše proto, abychom mohli řádně plnit smlouvu s Vámi uzavřenou a zároveň Vás informovat o novinkách v rámci naší činnosti, což je naším oprávněným zájmem. Samozřejmostí je, že odebírání novinek můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím odkazu v obdrženém e-mailu.

Pokud jste reagovali na některou z našich interních pracovních pozic, můžeme zpracovávat jméno, příjmení, adresu, datum narození, email, telefon, další profesní informace, informace o časových možnostech, údaje o finančních požadavcích, údaje o vzdělání a to vše proto abychom mohli zhodnotit zda vám můžeme nabídnout zaměstnání v naší společnosti.

Pokud budeme chtít Vaše údaje předat našim partnerům, případně Vás informovat o novinkách, které přímo nesouvisejí s našimi produkty, vždy si od Vás pro tento účel vyžádáme souhlas.

Komu Vaše údaje předáváme?

Do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci Vaše údaje nepředáváme.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy (zejména zákon o účetnictví, zákon o DPH), respektive náš oprávněný zájem na ochranu našich práv v případě reklamací či možných sporů, tedy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů je pro nás na prvním místě. Základem je, že všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni na problematiku bezpečnosti informací a osobních údajů. Samozřejmě striktně řídíme přístupová oprávnění, a to jak na úrovni fyzické, tak logické bezpečnosti. Pravidelné také v rámci naší společnosti provádíme analýzu bezpečnostních rizik, na jejímž základě navrhujeme a přijímáme potřebná nápravná opatření.

Cookies

Abychom zajistili bezvadné fungování našich webových stránek, využíváme na našich stránkách cookies. Pro účely systémové správy můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, a to případně včetně informace o Vaší IP adrese, operačním systému a druhu internetového prohlížeče s tím, že všechny tyto údaje jsou anonymizovány a jedná se výhradně o statistické údaje o tom, jak si prohlížíte náš web. Na základě těchto informací se snažíme webovou prezentaci nastavit tak, aby pro Vás byla přehledná a uživatelsky přívětivá. Fyzické osoby neidentifikujeme. Cookies a jejich využívání můžete nastavit v rámci svého internetového prohlížeče.

Jaká máte práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:
• pokud realizuje některé ze zpracování na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to na níže uvedených kontaktech;
• právo na přístup k vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
• právo na opravu nepřesných údajů;
• právo na výmaz osobních údajů, tam kde je to oprávněné a možné;
• právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
• právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně, máte;
• právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je náš oprávněný zájem. V takovém případě přestaneme zpracovávat vaše údaje pro daný účel, ledaže budeme mít na zpracování oprávněný zájem nebo pro vznik, výkon nebo ochranu svých legitimních nároků.
• pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu dpo@hireheroes.cz , případně písemně na adresu našeho sídla adresované „k rukám DPO“.